Pro všechny milovníky stylového stolování máme připravený exkluzivní slevový kód na 15% slevu na nákup našich kvalitních polévkových mís. 🎁 Slevový kód: POLEVKA15

Akce 1+1 ZDARMA

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „1+1 ZDARMA”


Článek 1.
1. Společnost Lenbia group s.r.o., IČO: 06431836, se sídlem Böhmova 1976/1 („Společnost“), pořádá
prodejní akci s názvem „1+1 ZDARMA“ („Akce“).
2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným
dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze
formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.
1. Akce se uskuteční v období od 12.10.2023 na e-shopu www.svetsklaporcelanu.cz s tím,
že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období.

Článek 3.
1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další
podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené
do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost
si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými
Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce
vyloučit.

Článek 4.
1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci
jednoho nákupu set 1-10 produktů 1+1 („Nákup“). Zákazník může zakoupit pouze jeden typ produktu z akce 1+1 na jeden nákup. 
2. Zákazník získá nejlevnější ze 2 produktů v rámci Nákupu zdarma.
3. Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle
těchto Pravidel.
4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky.
Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že
se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto
rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.
1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce
www.svetsklaporcelanu.cz.
2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle
uvedených na webové stránce www.svetsklaporcelanu.cz.
3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje
se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto
Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení
náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce
bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze
z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně
technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci
dopadu na Zákazníky.
5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné
právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu
Společnosti.
6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní
smlouvy Zákazníkem se vždy realizuje na set všech produktů zakoupených v rámci Nákupu.
7. Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými
prodejními akcemi.
8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí
Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž
webových stránkách (www.coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách
mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka
a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení
o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní
inspekce.
9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu
online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup
mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením
podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších
předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou
obchodní inspekci či na soud